Ñàíàòîðèè â Êàðëîâûõ Âàðàõ Jessenius

Jessenius  
: 3421
Êàðëîâû Âàðû
Karlovy Vary
×åõèÿ

:

Càíàòîðèé Åññåíèóñ  ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ïåøåõîäíîé çîíå, â 100 ì îò èñòî÷íèêîâ
 îòåëå 34 äâóõìåñòíûõ íîìåðîâ, 1 îäíîìåñòíûõ, 2 àïàðòàìåíòà. íîìåðàõ - âàííàÿ êîìíàòà ñ âàííîé èëè äóøåì è òóàëåòîì, òåëåôîí,ôåí, ìèíè-ñåéô, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð.

Ëå÷åíèå
 áàëüíåî-öåíòðå ê  óñëóãàì îòäûõàþùèõ áîëüøîé ñïåêòîð ïðîöåäóð:  êóðñ ïèòüåâîãî ëå÷åíèÿ âîäîé èç êàðëîâàðñêèõ èñòî÷íèêîâ, äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå, ìàññàæè, ýëåêòðîòåðàïèÿ, òåðìîòåðàïèÿ, èíãàëÿöèè, èëè ïîïóëÿðíûå âàííûå â ìèíåðàëüíîé âîäå.
Ïðîöåäóðû:
Âàííà ñ äîáàâêàìè, âàííà ãðÿçåâàÿ , èíãàëÿöèÿ, ÝÊÃ, âàííà æåì÷óæíàÿ , ïîäâîäíûé äóø-ìàññàæ, ìàññàæ êëàññè÷åñêèé îáùèé, ìàññàæ êëàññè÷åñêèé ÷àñòè÷íûé, ìàññàæ ðåôëåêòîðíûé , ýíäîìåä Âàêîòðîí (ýíäîâàêîòðîí), ëèìôîäðåíàæ, ìàãíèòîòåðàïèÿ, ïíåâìîïóíêòóðà, óëüòðàçâóê, âîäîëå÷åíèå (îáëèâàíèÿ, "øîòëàíäñêèé" äóø - "Øàðêî", âèáðàöèîííûå âàííû âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé), êèøå÷íîå ïðîìûâàíèå, ,

:
email-:
:
:
:
:
:
:
:
:
- :
:

    
    
    
    
    

"Ìàðãàëèò-Òóðñ" - Ïðèÿòíûé îòäûõ, ïàìÿòü íà âñþ æèçíü!   Nabízíme léčební, ubytovací a poznávací zájezdy do Izraele, k Rudému, Středozemnímu a Mrtvému moři a námořní výletní plavby z Izraele. Dovolená v Izraeli.

Ýêñêóðñèè ïî ×åõèè è Ïðàãå
margalit trevel agency in europe
  Ãëàâíàÿ     Ýêñêóðñèè     Ïàêåòû ýêñêóðñèé     Òðàíñôåðû     Êóðîðòû ×åõèè     Ìàõîâî îçåðî     Ñâàäüáû â Ïðàãå     Î íàñ     Êîíòàêòû     Ýêñêóðñèè èç Êàðëîâûõ Âàð  
Îòäûõ è òóðèçì â â ×åõèè, Ýêñêóðñèè ïî ×åõèè, Ëå÷åíèå è îòäûõ â ×åõèè, tour agency in Czech Republic
    Ãëàâíàÿ arrow Ñàíàòîðèè
Margalit Tours - Letenky, àâèàáèëåòû

Poznavaci, lecebni a ubytovaci zajezdy do Izraele, Òóðû â Èçðàèëü

Êóðñû ÷åøñêîé êðîíûÐóññêàÿ ãàçåòà â ×åõèè «Âðåìåíà»

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Òåëåôîíû: (+420) 222210084; (+420) 733783333

Äëÿ çâîíêîâ èç Èçðàèëÿ:  03-7228427

Skype:leon.yakubovsky

Congress Center Hotel “Olsanka”, Taboritska 23,  Praha 3, Czech Republic

Copyright Margalit Tours © 2009-2016. Ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âëàäåëüöà àâòîðñêèõ ïðàâ. 
Top